Återvunna däck kan rena vatten i markbäddar – bra substitut för naturgrus

Återvunna däck

Däckklipp renar vatten i markbäddar – bra substitut för naturgrus

Ur ett miljöperspektiv är det av yttersta vikt att hitta en väl fungerande ersättning till naturgrus i markbäddar. Naturgrus är en ändlig resurs som vid brytning sänker grundvattennivån och bör ersättas med återanvänt material. En ny rapport från RISE Jordbruk och livsmedel pekar på att återvunna däckklipp kan fungera lika bra som naturgrus vid vattenrening i markbäddar.

På uppdrag av Svensk Däckåtervinning har RISE utvärderat en markbädd uppbyggd av gummiklipp, avsedd för rening av spillvatten från hushåll med enskilda avlopp. ”På det hela taget indikerar analyser att anläggningen i stort renar likvärdigt som en konventionell markbädd, om än med lite olika styrkor och svagheter” konstaterar man i rapporten.

Undersökningen är ett försök att hitta ett likvärdigt material som kan ersätta den sinande resursen naturgrus. Naturgrus har stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring och natur- och kulturlandskapets fortsatta bevarande och i många länder används däckklipp redan frekvent som ersättning för att skydda grundvattnet och miljön. Det är ett erkänt ersättningsmaterial som har bra egenskaper som till exempel högre vidhäftningsförmåga än sand och grus, något som främjar tillväxt och renar bättre. Dessutom är materialet återanvändbart.

I undersökningen har gummiklipp från uttjänta däck använts som bäddmaterial för spridarlager och uppsamlingslager istället för olika fraktioner av sand eller grus. Provtagningen och utvärderingen har skett i fält under perioden april 2016 till december 2017 hos Oikoslab, vars recirkulationssystem renar avloppsvatten i en infiltrationsbädd med gummiklipp från återvunna däck. I utvärderingen har även Ecoloop medverkat.

– Den platsbyggda markbädden med däckklipp i Örebro är den enda av sitt slag i Sverige. Ersättningsmaterialet är väldigt tilltalande ur miljömässig synpunkt då man kan se många fördelar med dess egenskaper. I dagsläget är ersättningsmaterialet även det enda materialet som har bevisad effekt för likvärdig rening, säger Andreas Pettersson, utvecklare på Ennuwa (tidigare Oikoslab), som har varit med och drivit projektet sedan start.

– Många ser risker med materialet eftersom de tror att däck innehåller gifter. Men det är många år sedan EU förbjöd de farliga HA-oljor som tidigare användes i däcktillverkningen. De metaller som eventuellt skulle kunna lakas ur gummit har vi processer för att förhindra. Det gäller främst zink och järn som dessutom redan finns i grundvattnet. Av de mätningar som gjorts på metaller, PAH och BTEX är det inga som utmärkt sig, säger Andreas Pettersson.

Det finns idag 350,000 till 450,000 utdömda enskilda avlopp i Sverige som behöver nya lösningar samtidigt som allt fler naturgrustäkter har nått maxuttag. Svensk Däckåtervinning verkar för att däckråvaran ska komma till så stor nytta om möjligt inom ramen för cirkulär ekonomi är mycket positiva till resultatet. Detta första försök är ett steg i rätt riktning för ett nytt användningsområde som dessutom bidrar till att skydda vårt grundvatten och miljö.v

About Däckavisen 1171 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!