Miljöministerns svar på frågan om återvinning av däck

Miljöminister Isabella Lövin svarar på frågan om hur vi skall få till stånd en bättre återvinning och återanvändning av däck.

Svar på fråga 2019/20:1393 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Återvinning av däck

Kjell-Arne Ottosson (KD) har frågat mig vad jag avser att göra för att vi ska få till stånd en betydligt bättre återvinning och återanvändning av däck.

Återvinning och återanvändning är centrala delar i omställningen till en cirkulär ekonomi och är högt prioriterade frågor för regeringen. I en cirkulär ekonomi ska återvunna material kunna utgöra en tillförlitlig källa till råvaror.

För att återvunna material ska kunna konkurrera med nyproducerat material krävs att de klarar likvärdiga krav gällande säkerhet och kvalitet. Kraven i kemikalielagstiftningen gäller därför även för återvunna material. Kemikalielagstiftningen syftar till att skydda människors hälsa och miljön och det skyddsintresset gör sig gällande även när produkter tillverkas av återvunnet material. Den som väljer att använda ett återvunnet material måste kunna lita på att det är lika säkert för den tänkta användningen som ett nyproducerat material. Detta gäller inte minst ifråga om förekomsten av skadliga kemikalier i materialet. För att öka förtroendet för återvunna material måste särskilt farliga ämnen fasas ut både i nya och i återvunna material.

Det svenska avfallsregelverket bygger nästan i sin helhet på ett flertal EU-direktiv. Där regleras t.ex. vad som ska anses vara avfall och inte. Dessa regler är bindande och Sverige kan inte på nationell nivå avvika från dem.

Sommaren 2018 genomfördes omfattande ändringar i sex av dessa EU-direktiv. Inom Regeringskansliet pågår det för närvarande ett intensivt arbete med att genomföra dessa ändringar i svensk lagstiftning. Syftet med att revidera direktiven var bl.a. att främja en utveckling där avfall i högre utsträckning kommer att materialåtervinnas samtidigt som människors hälsa och miljön skyddas. Detta kommer påskynda en omställning till en mer cirkulär ekonomi där avfall efter att det har återvunnits på nytt kan användas som material i nya produkter. När arbetet med att genomföra ändringarna är slutfört kommer vi att ha bättre verktyg för att förbättra all avfallshantering, inklusive hanteringen av uttjänta däck.

Förutom det allmänna avfallsregelverket finns även en särskild förordning som lägger ett ansvar på producenterna av däck att hantera dessa när de blir avfall. En konsekvens av de reviderade EU-direktiven är att alla producentansvar kommer att behöva ses över. Inom ramen för detta arbete kan det bli aktuellt att se över om det krävs ytterligare åtgärder för att stärka reglerna om hur däck ska hanteras när de blir avfall.

EU-kommissionen har tillsammans med medlemsländerna arbetat med att ta fram kriterier för när olika avfallsslag upphör att vara avfall, så kallade end of waste-kriterier. I nuläget finns end of waste-kriterier på EU-nivå för tre avfallsslag. Det finns även en möjlighet att ta fram nationella end of waste-kriterier om sådana inte redan finns på EU-nivå. Det kan dock vara problematiskt om olika EU-länder antar olika end of Waste-kriterier för samma avfallsslag. I och med revideringen av avfallsdirektivet har de allmänna bestämmelserna om när avfall upphör att vara avfall förtydligats vilket förhoppningsvis ska leda till att reglerna ska bli lättare att tillämpa.

Stockholm den 4 juni 2020
Isabella Lövin

Profilbild
About Joakim Held 715 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!