​Långt kvar till klimatmålet för biltrafiken

2030-kalkylatorn räknar ut CO2-effekten av olika klimatåtgärder

Dagens klimatåtgärder är långt ifrån tillräckliga för att biltrafiken ska nå utsläppsmålet 2030. Enligt beräkningar från Chalmers Industriteknik måste CO2-utsläppen ned ytterligare 3,3 miljoner ton. De nya siffrorna presenteras i 2030-kalkylatorn, en modell som räknar ut effekten av olika klimatåtgärder kopplat till utsläppsmålet. Den finns tillgänglig på Bilberget.se och är framtagen i samarbete med 2030-sekretariatet, på uppdrag av Kvdbil.

År 2030 ska utsläppen från biltrafiken ner från dagens nivå på 10 miljoner ton CO2 till cirka 3,6 miljoner ton CO2. Men utsläppen ser endast ut att minska till 6,9 miljoner ton CO2. Det visar 2030-kalkylatorn som bygger på kvantitativa analyser av transport- och klimatpolitiska styrmedel och antaganden om olika framtidsscenarier. Slutsatsen baseras på ett nulägesscenario som utgår från dagens reduktionsplikt och bilbranschens beräkningar om en rejäl ökning av antalet elbilar. Inte ens en kraftigt förstärkt reduktionsplikt, något regeringen väntas fatta beslut om inom kort, skulle vara tillräckligt för att nå målet, konstaterar 2030-kalkylatorn. Det skulle fortfarande vara 0,4 miljoner ton CO2 för mycket.

– Beräkningarna visar att den gröna omställningen går alldeles för långsamt. Inte ens med en kraftig ökning av elbilar, energieffektivare fordon och ökad inblandning av biobränsle kommer målet att kunna nås, säger Lars Nykvist, vd på Kvdbil och initiativtagare till 2030-kalkylatorn.

Enligt Jakob Lagercrantz på 2030-sekretariatet är risken för brist på biobränsle och behovet av beteendeförändringar de största utmaningarna för att ställa om fordonsparken och pressa ner utsläppen.

– För att klara utsläppsmålet behövs mer av allt. Mer biobränsle, ökad elektrifiering och stora investeringar i forskning och ny teknik. Andra viktiga åtgärder är konvertering av bensin- och dieselbilar till etanol- och gasdrift och en föryngring av bilparken för att fasa ut koldioxidtunga fordon, säger Jakob Lagercrantz.

2030-kalkylatorn

Modellen 2030-kalkylatorn har utvecklats av Chalmers Industriteknik i samarbete med 2030-sekretariatet på uppdrag av Kvdbil. Med hjälp av 2030-kalkylatorn som finns på webbplatsen Bilberget.se kan besökare själva räkna på effekten av olika klimatåtgärder och följa utvecklingen mot 2030-målet

– Tanken är att 2030-kalylatorn ska bidra med fakta till klimatdebatten så att den kan föras i en saklig riktning som gör att vi gemensamt kan närma oss utsläppsmålet för 2030. För att vara aktuell kommer kalkylatorn uppdateras kontinuerligt i takt med att förutsättningarna förändras och nya förslag läggs fram, säger Lars Nykvist vd på Kvdbil.

Förslag som hittills går att analysera i 2030-kalkylatorn

Beslutade åtgärder

Nulägesscenariot

Här har vi utgått från att dagens reduktionsplikt gäller till 2021 och att det sker en omställning till en mer elektrifierad bilflotta baserat på Bil Swedens prognos. Den innebär att det kommer finnas 1,16 miljoner elbilar och 943 000 laddhybrider år 2030. Utöver det har prognoser gjorts för: körsträckor, antal bilar på vägarna, generellt lägre bränsleförbrukning, en livslängd på 17 år för bilar, att etanol- och gasbilar kör 50 procent förnybart och att konverterade etanol- och gasbilar kör 80 procent förnybart.

Icke beslutade åtgärder

Utökad reduktionsplikt

Reduktionsplikt innebär att drivmedelsbolagen åläggs att successivt öka CO2-reduktionen i drivmedel. Beräkningarna bygger på regeringens förslag om en CO2-reduktion på 60 procent för diesel och 27,6 procent för bensin år 2030.

Fler fordon som kan drivas enbart med biobränsle

Antalet bilar som kan drivas enbart med biobränsle antas öka till en miljon under prognosperioden. Redan i dag finns omkring 200 000 fordon som kan gå på E85, och allt fler dieselfordon är godkända för HVO 100. Uppskattningen kommer från 2030-sekretariatets prognos.

Konverteringar av befintliga bilar till etanol- och gasbilar

Genom införandet av ett konverteringsstöd skulle antalet fordon som konverteras till gas och etanol kunna öka till 20 000 per år under prognosperiodens första fem år, och ännu kraftigare under periodens andra del. Uppskattningen kommer från 2030-sekretariatets prognos.

Föryngrad bilpark

Genom en statlig skrotningspremie, föreslaget av bl.a. Kvdbil och Bil Sweden, skulle den svenska bilparken kunna moderniseras.

Om Bilberget

Bilberget är ett initiativ från Kvdbil som har som syfte att lyfta frågor och uppmuntra till nya lösningar som bidrar till att moderniserar vår bilpark för att minska utsläppen. På Bilberget.se finns den interaktiva 2030-kalkylatorn tillgänglig. Läs mer på www.bilberget.se.

Om 2030-sekretariatet

2030-sekretariatet bildades 2013 med syfte att samla aktörer på den svenska marknaden kring målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Sekretariatet arbetar med tre områden, fordon, drivmedel och beteende. Idag har 2030-sekretariatet mer än 60 partners. Riksdagen har antagit ett mål för transportsektorn kring 70% koldioxidreduktion till 2030. För mer information: www.2030sekretariatet.se.

Profilbild
About Däckavisen 667 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen