Trelleborgs resultat Q1 bättre än väntat

Foto: Trelleborg

Trellborg påverkades av coronaviruset (Covid-19) främst under senare delen av kvartalet. Effekterna av Covid-19 förväntas påverka försäljning och resultat betydligt mer under nästkommande kvartal jämfört med det första kvartalet.

“Trelleborgs första kvartal präglades av en accelererande påverkan från Covid-19-pandemins utbredning. Vi initierade fortlöpande åtgärder för att balansera utmaningarna vilket medfört att resultatutveckling samt kassaflöde var förhållandevis stabila trots den vikande försäljningen.

Det är en prioritet för Trelleborg att vara en pålitlig och stabil affärspartner även under svåra förhållanden. På samma sätt är våra anställdas välbefinnande och säkerhet i fokus och omfattande rutiner och åtgärder har aktiverats för att förhindra smittspridning.

Den organiska försäljningen för koncernen minskade med 5 procent, med en tilltagande nedgång i den senare delen av kvartalet. EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, minskade med 5 procent samtidigt som det operativa kassaflödet stärktes betydligt.

Åtgärder som genomfördes under perioden adresserar såväl kostnader som kassaflöde, och innefattar fokuserade kostnadsbesparingar i form av bland annat arbetstidsförkortningar, varsel och uppsägningar, temporära fabriksstängningar samt minskade investeringar och ett ökat fokus på rörelsekapitalet. Alla enheter initierade lokala åtgärdsprogram som adresserar deras unika situation.

Trelleborg Industrial Solutions försäljning och resultat påverkades, utöver Covid-19, negativt av strejker i Turkiet och Frankrike. Försäljningen var trots dessa strejker länge god, men i slutet av perioden upplevdes en betydande försämring av affärsklimatet. Samtliga marknadssegment och regioner drabbades alltmer av såväl egna som kunders temporära fabriksstängningar.

Trelleborg Sealing Solutions upplevde generellt en förhållandevis god försäljning, trots en negativ påverkan av temporära fabriksstängningar i först Kina, och därefter i Europa. Under mars månad vek dock efterfrågan på grund av den ökade osäkerheten. Strikt kostnadskontroll begränsade påverkan på resultatutvecklingen.

Trelleborg Wheel Systems upplevde en fortsatt dämpad lantbruksmarknad. Under senare delen av perioden aviserade ett antal OE-tillverkare av lantbruksmaskiner temporära stängningar av tillverkningsenheter, vilket bidrog till en nedgång av leveranser. Även försäljningen av däck till materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner drabbades av den vikande efterfrågan i spåren av pandemin. Kostnadsbesparingar initierades under kvartalet, vilket medförde att resultatet kunde upprätthållas på en god nivå efter förutsättningarna.

Verksamheter under utveckling fortsatte att förbättra sin lönsamhet, och samtliga enheter uppvisade positivt rörelseresultat i kvartalet. Detta uppnåddes trots att den senare delen av kvartalet påverkades av en del temporära fabriksstängningar, för att parera kunders produktionsstopp och följa myndighetsbeslut. Den goda organiska försäljningen var främst drivet av en stark tillväxt för offshore-verksamheten. Under den senare delen av kvartalet föll dock oljepriset signifikant, vilket kommer leda till en försämrad marknadssituation.

Nu befinner vi oss i det andra kvartalet, och marknadsförutsättningarna är mycket speciella och osäkra. Efterfrågan under nästkommande kvartal kommer att påverkas kraftigt negativt av alla direkta och indirekta effekter som Covid-19-pandemin för med sig. Därmed sagt, Trelleborg har en god finansiell bas med en god likviditet och en långsiktig finansiering på plats, och koncernen står väl rustad för att möta utmanande tider.

Sammantaget är vår bedömning att efterfrågan kommer vara betydligt lägre under det andra kvartalet”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i ett pressmeddelande.

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2020
Efterfrågan bedöms vara betydligt lägre än det första kvartalet 2020, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 12 februari för första kvartalet 2020
Efterfrågan bedöms vara något lägre än det fjärde kvartalet 2019, justerat för säsongsmässiga variationer.

Profilbild
About Joakim Held 895 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!