Trelleborg överträffade analytikernas förväntningar

rapport
trelleborg däcktillverkare

“Ett solitt kvartal”

”Under det tredje kvartalet ökade försäljningen med 14 procent, varav den organiska försäljningen ökade med 4 procent. Exklusive projektaffärer, vilka främst består av offshore olja- & gasrelaterade leveranser, ökade den organiska försäljningen med 6 procent, påverkad av en förbättrad efterfrågan inom flertalet marknadssegment och geografiska regioner. EBIT, justerat för jämförelsestörande poster, ökade med 23 procent till den högsta nivån hittills för ett tredje kvartal.

Försäljningen till generell industri fortsatte att växa under det tredje kvartalet. Även leveranser till andra marknadssegment, såsom fordons- och flygindustrierna, utvecklades positivt. Efterfrågan på våra däck till såväl lantbrukssektorn som till industri- och entreprenadmaskiner växer fortsatt, främst som ett resultat av ökade leveranser till OE-tillverkare av lantbruksmaskiner.

Våra orderböcker fortsatte att växa under det tredje kvartalet, men marknadsutsikterna är behäftade med en större osäkerhet än tidigare, där handelspolitiska beslut kan komma att få ytterligare konsekvenser på den globala ekonomiska utvecklingen.

Vår samlade bedömning är dock att efterfrågan för det fjärde kvartalet kommer vara i nivå med det tredje kvartalet. Liksom tidigare följer vi den ekonomiska utvecklingen noga och har fortsatt god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i ett pressmeddelande.

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2018 ökade med 14 procent och uppgick till 8 300 MSEK (7 310).

Den organiska försäljningen ökade med 4 procent. Exklusive projektleveranser var motsvarande ökning 6 procent.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 23 procent till 1 133 MSEK (920), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 13,6 procent (12,6). EBIT och EBIT-marginalen är de högsta någonsin för koncernen i ett tredje kvartal.

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -28 MSEK (-45).

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,98 SEK (2,47).

Det operativa kassaflödet uppgick till 847 MSEK (967). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 76 procent (95), främst påverkad av en högre investeringsnivå jämfört med motsvarande period föregående år.

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2018
Efterfrågan bedöms vara i nivå med tredje kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer.

About Däckavisen 1169 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!