Stark tillväxt för Trelleborg

trelleborg wheels
Bild: Trelleborg

Under det andra kvartalet uppnådde Trelleborg den högsta försäljningen, resultatet och marginalen hittills för koncernen, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Nettoomsättningen ökade med 21 procent jämfört med föregående år, där organisk tillväxt ska ha bidragit med 11 procent, positiva valutaeffekter med 8 procent samt förvärv med 2 procent. EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 22 procent och rörelsemarginalen uppgick till 17,9 procent (17,0).

Utvecklingen var bättre än förväntat mot bakgrund av de utmaningar bolaget såg under perioden. Priserna på råmaterial, energi och transporter fortsatte stiga betydligt. Därtill påverkades Trelleborg negativt av nya nedstängningar i Kina förorsakade av covid-19. Brist på vissa råmaterial och störningar i leverantörskedjan var ytterligare prövningar som bolaget lyckades hantera på ett framgångsrikt sätt. Det operativa kassaflödet påverkades negativt av ett generellt högre rörelsekapital som ett resultat av den ökande försäljningen och avsiktligt högre lagernivåer i syfte att säkerställa kundleveranser.

Trelleborgs däckverksamhet, som rapporteras under Tillgångar som innehavs till försäljning, visade ännu en gång styrka trots besvärliga förutsättningar. Kriget i Ukraina, brist på transporter och därtill torka i flera länder utgjorde tuffa utmaningar. Den organiska försäljningen ökade trots det med över 20 procent under kvartalet. En efterfrågeökning på alla kategorier av däck noterades på samtliga geografiska marknader, särskilt i Nord- och Sydamerika där utvecklingen var synnerligen stark.

– Vår orderbok är mycket solid och fortsatt på rekordnivå, men samtidigt ser vi att orderingången dämpats något jämfört med tidigare kvartal. Det finns tydliga tecken på en ökad osäkerhet inför det andra halvåret. Vi känner emellertid stor tillförsikt när det gäller vår förmåga att hantera förändringar i marknadsutvecklingen. För det tredje kvartalet blir vår sammantagna bedömning att efterfrågan kommer vara något lägre jämfört med årets andra kvartal, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Andra kvartalet 2022 – kvarvarande verksamheter

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 21 procent, positivt påverkad av förvärv och valutaeffekter, och uppgick till 7 351 MSEK (6 079). Den organiska försäljningen ökade med 11 procent jämfört med föregående år.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 27 procent och uppgick till 1 319 MSEK (1 036). EBIT-marginalen uppgick till 17,9 procent (17,0). Omsättning, resultat och marginal var de högsta hittills för ett kvartal.

Det operativa kassaflödet uppgick till 798 MSEK (864). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 69 procent (101).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -33 MSEK (-40) och avser omstruktureringskostnader.

EBIT, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick i kvartalet till 1 286 MSEK (996).

Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 3,63 SEK (2,75). För koncernen som helhet, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick resultat per aktie till 5,68 SEK (3,65).

Avtal tecknades i mars 2022 om att avyttra affärsområdet Trelleborg Wheel Systems till Yokohama Rubber Company. Det rapporteras som avvecklad verksamhet i den finansiella rapporteringen.

Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte annat anges.

About Däckavisen 1169 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!