Hankook stärker policyn för hållbarhet

Foto: Hankook

Däcktillverkaren Hankook uppdaterar sin policy för hållbart naturgummi enligt policyramverket för GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber) och genomför kontinuerliga ansträngningar för förbättringar inom mänskliga rättigheter, miljöskydd och hanteringstransparens. Syftet är att hjälpa till att förbättra småbrukares levnadsstandard, uppgradera naturgummits kvalitet och minimera miljöpåverkan.

Hankook främjar hållbarheten ytterligare i sin värdekedja för naturgummi som är ett primärt råmaterial för däck. Företaget etablerade en hållbar policy för naturgummi år 2018 och är medlem i Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) som är en internationell medlemsdriven plattform som startades för att definiera hållbarhetskrav för värdekedjan för naturgummi. Enligt policyn måste varje part i värdekedjan för naturgummi, inklusive producenter, bearbetare, handlare samt tillverkare följa gällande lagar i de länder där de verkar. Dessutom måste Hankooks krav som uppdaterats i enlighet med den ny GSPNR-policyn inom olika fält som mänskliga rättigheter, miljöskydd och transparent hantering uppfyllas.

Riktlinjerna för mänskliga rättigheter inbegriper att skydda ursprungsbefolkningen och lokalsamhällenas besittningsrätt till mark baserat på FN:s deklaration om ursprungsbefolkningen rättigheter. När det gäller miljöskydd regleras förhindrande av avskogning, vattenföroreningar orsakade av kemikalieanvändning och resursuttömning. Hankook arbetar för att återställa naturliga skogar och ekosystem tillsammans med hotade arter och djur samt för att minska utsläppen av växthusgaser. Ansträngningar ska också göras för att öka insynen i den komplexa värdekedjan för naturgummi, som sträcker sig från tillverkare till slutanvändare.

Hankook planerar att öka sin materialeffektivitet för att identifiera de lämpligaste odlingssätten samtidigt som småbrukare uppmuntras att genomgå relaterad utbildning. Företaget ger även aktivt stöd till sina partners för att implementera policyn. Hankook genomför dessutom utvärderingar av sina partners för att bedöma hur de uppfyller policyn minst en gång vartannat år.

– Hållbarhet är något vi inte kan kompromissa med och värdekedjorna är en väsentlig del av hanteringsplanen för hållbarhet idag. Vi vet att en hållbar framtid kräver att vi omformar hur vi arbetar och gör affärer med alla inblandade intressenter. Som medlemmar i GPSNR arbetar vi för efterföljande av lagar, samhällsförsörjning, livskraftiga, fungerande ekosystem och att alla mänskliga rättigheter uppfylls vid anskaffning och produktion av naturgummi. Tillsammans med våra partner i leveranskedjan hjälper vi till att förbättra livskvaliteten för naturgummiodlarna, att uppgradera kvaliteten hos naturgummi och att minimera miljöpåverkan, säger Sooil Lee, ordförande och vd på Hankook Tire & Technology.

– Hankooks efterföljande av GPSNR:s policyramverk avspeglar företagets engagemang i en rättvis och hållbar värdekedja för naturgummi. I och med att allt fler medlemsföretag följer policyramverket tror vi att det här är att steg framåt för branschen i stort eftersom GPSNR medlemmarna utgör 50 procent av efterfrågan på naturgummi, säger Stefano Savi, GPSNR-plattformschef.

Hankook arbetar kontinuerligt mot att understödja ett hälsosamt och hållbart globalt samfund som tar hållbarhet på allvar. Som en följd av detta har företaget sedan det första gången togs med i Dow Jones hållbarhetsindex 2011 listats i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World fem år i följd från 2016 till 2020.

Den uppdaterade policyn för hållbart naturgummi som ligger i linje med GPSNR-policyramverket finns på Hankooks webbplats under avsnittet Hållbarhet.

About Däckavisen 861 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen