Continental klarade målen för 2018

däck

Continental uppnådde målen för föregående räkenskapsår. Trots minskningar på fordonsmarknaden fortsatte bolaget att växa lönsamt. Det DAX-noterade bolaget meddelade att rörelseresultat var som förväntat under fjärde kvartalet. Slutkvartalet stärktes delvis av stark försäljning av vinterdäck och den positiva marknadsutvecklingen inom industriell industri.

Vidare transformerade det DAX-noterade bolaget sin Powertrain-division till en oberoende grupp av juridiska enheter enligt plan i början av 2019, som meddelades. En möjlig partiell IPO vid mitten av året förbereds nu.

“Vi uppnådde ett respektabelt resultat och uppnådde våra justerade årliga mål. Vi fortsätter att växa lönsamt. Som fruktat intensifierades nedgången på bilmarknaderna ännu en gång under det fjärde kvartalet. Detta, i kombination med de djupa förändringarna i våra branscher, minskar vår tillväxt, säger Continental CEO, Dr. Elmar Degenhart, som presenterar årets preliminära resultat. “Mot bakgrund av detta är den starka prestationen hos våra cirka 244 000 anställda på Continental över hela världen allt mer anmärkningsvärd. På hela styrelsens vägnar vill jag uttrycka mitt tack för vårt enastående engagemang i 2018. “

I sina fordons-, däck- och industrikoncerner förutspår den internationella teknologiproducenten en global konsoliderad försäljning på cirka 45 euro till 47 miljarder euro i fasta växelkurser och en justerad rörelsemarginal på cirka 8 till 9 procent för innevarande räkenskapsår. Kontinentala utsikter baseras delvis på antagandet att den globala produktionsvolymen på bilar och lätta nyttofordon år 2019 kommer att vara ungefär samma som föregående år.

Continental kommer att släppa sina preliminära 2018 affärssiffror den 7 mars 2019, som en del av sin årliga finansiella presskonferens som även sänds online.

Continentals tillväxt högre än marknadens under fjärde kvartalet

Enligt preliminära nyckeltal uppgick den rapporterade försäljningsökningen för 2018 till cirka 1 procent från år till år (organisk tillväxt: cirka 3 procent). Koncernens försäljning ökade således till cirka 44,4 miljarder euro. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till cirka 9,2 procent, vilket motsvarar det justerade rörelseresultatet på cirka 4,1 miljarder euro. I fjärde kvartalet genererade Continental en omsättning på cirka 11,25 miljarder euro, vilket är samma nivå som samma kvartal föregående år. Justerad EBIT uppgick till cirka 1,1 miljarder euro under kvartalet 2018 och den justerade rörelsemarginalen uppgick till cirka 9,7 procent. Vid cirka 1,8 miljarder euro översteg det fria kassaflödet för förvärv och finansiering av amerikanska pensionsförpliktelser över förväntningarna.

Justerat för förändringar i konsoliderings- och valutakurser var Continentals försäljningstillväxt cirka 3 procent under det gångna verksamhetsåret. Den positiva utvecklingen motverkades av ytterligare nedgångar i den globala produktionen av personbilar och lätta nyttofordon och uppgick till -1 procent år 2018, baserat på preliminära uppgifter. Under fjärde kvartalet 2018 minskade också den globala produktionen, en minskning med 4 procent från år till år.

Försiktiga marknadsutsikter

Continental tror att den avtagande marknadsutvecklingen sannolikt kommer att fortsätta oförändrat under första halvåret 2019. “De främsta orsakerna till detta är fortsatt svag efterfrågan i Kina, handelskonflikten mellan USA. Det finns också en allmän osäkerhet kring Brexit, säger Continental CFO Wolfgang Schäfer, som presenterar marknadsutsikterna. Under årets andra hälft räknar företaget med en liten marknadstillväxt jämfört med föregående års låga nivå: “För 2019 räknar vi med att produktionsvolymen på bilar och lätta nyttofordon ligger i nivå med föregående år, Säger Schäfer.

About Däckavisen 1159 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!