Världens första storskaliga återvinningsanläggning

Bild: Enviro

Enviro och Antin Infrastructure Partners bildar, med stöd av Michelin, världens första storskaliga däckåtervinningsbolag.

Scandinavian Enviro Systems och Antin Infrastructure Partners har skapat ett joint venture-bolag för att etablera världens första storskaliga däckåtervinningsbolag. Med planer på att bygga anläggningar över hela Europa kommer bolaget att ha en årlig återvinningskapacitet på upp till en miljon ton uttjänta däck fram till 2030. Michelin, en av världens ledande däcktillverkare, stöder joint venture-bolaget genom fleråriga leveransavtal för återvunna material från de första anläggningarna. Den första fullskaliga anläggningen etableras i Uddevalla, Sverige, och kommer att återvinna 34 500 ton uttjänta däck, vilket motsvarar 40 % av den årliga volymen av uttjänta däck i Sverige.

Däckåtervinning för en hållbar framtid

Initiativet från Enviro, Antin och Michelin syftar till att hantera den ökande mängden uttjänta däck i Europa och skapa en mer cirkulär och hållbar däckproduktion. Återvinningsanläggningarna kommer att fokusera på att extrahera värdefulla råvaror, såsom återvunnen kimrök och olja, för återanvändning inom däck- och petrokemisk industri. Detta kommer att bidra till att stärka Europas självförsörjningsgrad avseende värdefulla råvaror och lösa problemen med avfallshantering från de växande volymerna av uttjänta däck.

Joint venture-bolaget kommer att licensiera Enviros patenterade teknologi för att utvinna kimrök och pyrolysolja från uttjänta däck på exklusiv basis inom Europa. Genom att ersätta konventionell kimrök med Enviros återvunna kimrök kan koldioxidutsläppen minskas med över 90 %. Målet om en årlig återvinning av en miljon ton uttjänta däck skulle innebära en reduktion av koldioxidutsläppen med 670 000 ton. Dessutom skulle den utvunna pyrolysoljan kunna ersätta fossila bränslen och oljor inom ett flertal olika användningsområden i olika sektorer.

Flera ledande däcktillverkare har kommunicerat målet att använda 100 % hållbara material i sin däcktillverkning senast 2050. Genom att bilda detta joint venture-bolag möter parterna den ökande efterfrågan på mer hållbara lösningar från däcktillverkarna.

Starka partnerskap och långsiktiga investeringar

Enviro har inget initialt ägande i joint venture-bolaget, men har rätt att köpa in sig till en ägarandel som i slutändan motsvarar cirka 30 procent. Enviros styrelse avser att se över bolagets långsiktiga kapitalbehov och kapitalstruktur för att finansiera Enviros ägande i joint venture-bolaget under de kommande 24 månaderna. Enviro kommer redan från starten att ha styrelserepresentation i joint venture-bolaget.

I samarbete med Antin och Michelin kommer Enviro att fokusera på sin kärnverksamhet och sina kompetenser inom teknologi- och materialutveckling, optimering och kvalitetskontroll. Antin kommer att stå för de inledande investeringarna, medan Michelin planerar att bli partner i joint venture-bolaget i takt med att de framtida anläggningarna byggs. Detta partnerskap kommer att möjliggöra en snabb uppskalning av verksamheten och en paneuropeisk expansion.

Sammanfattningsvis innebär detta initiativ en betydande milstolpe för en mer hållbar och cirkulär däckindustri i Europa. Genom att kombinera Enviros teknologi, Antins finansiella styrka och Michelins branscherfarenhet kommer joint venture-bolaget att ha en stark position för att möta den växande efterfrågan på hållbara däck och bidra till att minska koldioxidutsläppen. Dessutom kommer detta initiativ att ha en positiv inverkan på avfallshantering, eftersom det hjälper till att hantera det växande problemet med uttjänta däck i Europa.

Det är ännu för tidigt att förutse alla konsekvenser av detta joint venture, men om det blir framgångsrikt kan det bli en modell för andra regioner och industrier som söker efter hållbara och cirkulära lösningar. Detta projekt visar hur samarbete mellan företag och investerare kan leda till innovativa och effektiva metoder för att minska miljöpåverkan och skapa en mer hållbar framtid.

För att säkerställa att detta initiativ får maximal effekt kommer det att vara viktigt för joint venture-bolaget att engagera sig med politiker, myndigheter och andra viktiga aktörer inom däckindustrin och återvinningssektorn. Samarbete och dialog kommer att vara avgörande för att säkerställa att denna nya modell för däckåtervinning blir en framgång och leder till en mer hållbar och cirkulär ekonomi inom däckindustrin och därmed bidrar till att tackla de stora miljöutmaningar som världen står inför idag.

About Däckavisen 1286 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!