Stark inledning på året för Trelleborg

Foto: Trelleborg

Trelleborg-koncernen fick en stark inledning på året. Under det första kvartalet ökade den organiska försäljningen med 5 procent jämfört med föregående år. Valutakursförändringar påverkade försäljningen negativt med 8 procentenheter.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 15 procent, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16,4 procent (13,8). Detta var det bästa kvartalet hittills för både EBIT och EBIT-marginalen, trots fortsatt påverkan från pandemin inom vissa segment. Det operativa kassaflödet, i relation till rörelseresultatet, var mycket starkt. Resultatförbättringen har möjliggjorts av ökade volymer i kombination med genomförda strukturförbättringar, fortsatt kostnadskontroll och god prisdisciplin på samtliga nivåer inom koncernen.

Efterfrågan på flertalet av Trelleborgs produkter och lösningar ökade stegvis under kvartalet, med växande orderböcker till följd. Efterfrågan var på sina håll överraskande god och skapade i en del enheter utmaningar att möta kundernas ökande behov. I flera geografier kvarstod lokala restriktioner kopplade till pandemin. Det gav upphov till hög personalfrånvaro och utmaningar att tillräckligt snabbt möta den ökande orderingången, vilket dämpade försäljningstillväxten i delar av verksamheten.

Inom Trelleborg Industrial Solutions ökade försäljningen till flertalet marknadssegment, framför allt till fordonsindustrin och byggrelaterade industrier. Orderingången ökade stegvis inom flertalet segment under kvartalet. Försäljningen till flyg- och tågtillverkare var lägre i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år, fortsatt påverkad av coronapandemin och de restriktioner som kvarstår.

Inom Trelleborg Wheel Systems noterades en markant och snabb efterfrågeökning på däck till lantbruksmaskiner på flertalet geografiska marknader, vilket inte fullt ut kunde mötas av befintligt varulager och ökad produktion. Försäljningstillväxten dämpades även till viss del av periodvis hög personalfrånvaro och fraktutmaningar i vissa enheter hänförlig till pandemin. Försäljningen av däck till materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner förbättrades gradvis under perioden, men var fortsatt betydligt lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången inom detta marknadssegment pekar emellertid mot ökade leveranser framöver.

– Vi fortsätter att anpassa oss efter ständigt förändrade förutsättningar. Vår samlade bedömning är i nuläget att efterfrågan för det andra kvartalet kommer vara bättre jämfört med det första kvartalet, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Kvarvarande verksamheter

  • Den organiska försäljningen ökade med 5 procent i kvartalet jämfört med föregående år. Nettoomsättningen under kvartalet minskade med 3 procent, påverkad av valutor, och uppgick till 8 219 MSEK (8 482).
  • EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 15 procent och uppgick till 1 350 MSEK (1 173), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 16,4 procent (13,8). Detta var det bästa kvartalet hittills för både EBIT och EBIT-marginalen.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 962 MSEK (732). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 128 procent (103).
  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till 99 MSEK (-36) och avser omstruktureringskostnader om -45 MSEK samt reavinst från försäljning av fastigheter om 144 MSEK.
  • Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 3,77 SEK (3,04). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 4,07 SEK (3,05).
  • Rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling upphörde i slutet av kvartalet då dess verksamheter i huvudsak antingen har avyttrats eller avses avyttras under 2021. Den nya organisationen återspeglas i denna rapport. Se vidare sidan 9. Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte annat anges.

Efterfrågan bedöms vara bättre än det första kvartalet 2021, justerat för säsongsmässiga variationer. Osäkerheten kring pandemins påverkan på nästkommande kvartal kvarstår.

Profilbild
About Joakim Held 895 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!