Oväntad uppgång för transportbranschen

däckbranschen

Transportindikatorn för juni indikerar en fortsatt stabil konjunktur för transporter i Sverige.

Månadens värde är 64,6 (där 50 är gränsen mellan låg- och högkonjunktur, det vill säga samma metodik som inköpschefsindex). Föregående månaden låg värdet på 56,6.

Denna utveckling syns även i Trafikverkets trafikbarometer som visar på en svag utveckling för personbilstrafiken men en stark utveckling av lastbilstrafiken.

“Samtidigt som månadens siffror är positiva är det viktigt att ha i åtanke att bland annat Konjunkturinstitutet pekat på att det mesta talar för att svensk ekonomi befinner sig i en avmattningsfas och att BNP-tillväxten väntas bli lägre de närmaste kvartalen. Dessutom har hushållens syn på framför allt svensk ekonomi blivit alltmer pessimistisk”, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen.

För order landade indexet på 64,3 (58,4 för maj månad), sysselsättning landade på 61,9 (55,5) och godsvolymerna visade på årets hittills starkaste siffror om 67,5 (55,8).

“En allt intressantare fråga är vilka effekter den växande e-handeln har på transporternas utveckling, eftersom en särskilt positiv utveckling ser ut att finnas bland transporter med lätta lastbilar”, avslutar Mattias Dahl.