Mekonomen ökar försäljningen med lyckat förvärv

Mekonomen bildelskedja

Delårsrapport januari – september 2018

Lyckat förvärv av FTZ och Inter-Team vilket resulterat i rekordhög försäljning

1 juli – 30 september 2018

  • Intäkterna ökade till 1 887 (1 414) MSEK. Justerat för förvärvet av FTZ och Inter-Team, valutaeffekter och räknat på jämförbart antal dagar ökade intäkterna med 2 procent. Försäljning i jämförbara enheter ökade med 1 procent, i lokal valuta.
  • EBITA uppgick till 155 (157) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 8 (11) procent.
  • EBIT uppgick till 118 (127) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 6 (9) procent. EBIT har påverkats negativt av jämförelsestörande poster om totalt 4 (positivt 7) MSEK hänförligt till kostnader för förvärv av FTZ och Inter-Team.
  • EBIT justerat för jämförelsestörande poster ökade till 122 (120) MSEK.
  • Bruttomarginalen uppgick till 51,3 (54,4) procent.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,30 (2,43) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 176 (79) MSEK.
  • Nettoskulden uppgick till 5 622 (1 625) MSEK vid periodens utgång, jämfört med 1 444 MSEK vid årsskiftet.
  • Den 3 september slutfördes Mekonomens förvärv av FTZ i Danmark och Inter-Team i Polen för en köpekilling om 404 MEUR och bolagen konsolideras från det datumet.

Vd:s kommentar

Tredje kvartalet – en milstolpe i och med förvärvet av FTZ och Inter-Team och med fortsatta förbättringar i den tidigare koncernen

I början av september fullföljde vi förvärvet av FTZ och Inter-Team som i det närmaste kommer att fördubbla Mekonomen Groups omsättning. Förvärvet delfinansierades med en riktad nyemission om drygt 1,6 miljarder kronor, vilken fulltecknades och slutfördes under oktober månad. Jag vill tacka er investerare för förtroendet och tilltron till Mekonomen Group och vårt stora och strategiskt viktiga steg med expansion till Danmark och Polen.

Mekonomen Groups totala intäkter ökade med 33 procent till 1 887 (1 414) MSEK under tredje kvartalet. Försäljningstillväxten, rensat för FTZ och Inter-Team, var 5 procent i kvartalet, där stark norsk krona i förhållande till svenska kronan och ökat antal egenägda verkstäder bidrog positivt. Samtidigt påverkades försäljningen negativt av den extremt varma sommaren som resulterade i att fler verkstäder var stängda och att de även var stängda under längre period än 2017. Justerat för FTZ och Inter-Team samt antal vardagar (som var samma antal som i fjol) och valutaeffekter steg intäkterna med 2 procent.

I tredje kvartalet uppvisade MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen ökad nettoomsättning jämfört med tredje kvartalet i fjol, positivt påverkade av stärkt norsk krona. Justerat för antal vardagar och valutaeffekter uppvisade MECA en ökad nettoomsättning, medan nettoomsättningen i Mekonomen och Sørensen og Balchen inte nådde upp till fjolårets nivå.

Rörelseresultatet i linje med kommunicerad preliminär information 
Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 118 (127) MSEK i tredje kvartalet, negativt påverkat av jämförelsestörande poster om 4 (positivt 7) MSEK, vilket huvudsakligen inkluderar kostnader hänförliga till själva förvärvsprocessen. Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster ökade till 122 (120) MSEK. Rörelseresultatet exklusive FTZ och Inter-Team, och jämförelsestörande poster uppgick till 116 (120) MSEK i kvartalet. vilket är i linje med den preliminära informationen om tredje kvartalet vi kommunicerade den 28 september.

Rörelseresultatet påverkades negativt av fortsatt försvagning av svenska kronan mot euron och onormalt varm sommar. Dessutom bidrog ökat antal egenägda verkstäder jämfört med i fjol negativt till lönsamheten i kvartalet.

Egenägda verkstäders effekt på kvartalet
Under det senaste året har Mekonomen Groups egenägda verkstäder ökat från ett fyrtiotal till drygt sjuttio verkstäder. Att äga ett antal verkstäder själva är strategisk viktigt för att vidareutveckla vårt starka kunderbjudande och fortsätta skapa värde åt våra aktieägare. Fler egenägda verkstäder innebär ökade intäkter i koncernen eftersom vi då får del även av intjäningen för fordonsteknikernas arbetstid. I tredje kvartalet är lönsamheten i verkstäderna låg på grund av en lägre efterfrågan på bilservice under sommarmånaderna samtidigt som de fasta kostnaderna är jämt fördelade över året.

FTZ och Inter-Team
I tredje kvartalet inkluderades de förvärvade verksamheterna FTZ och Inter-Team från och med september. Rapporterad nettoomsättning och rörelseresultat för september är i nivå med i fjol (före förvärvet). FTZ rapporterade en nettoomsättning om 252 MSEK och ett rörelseresultat om 13 MSEK och Inter-Team rapporterade en nettoomsättning om 147 MSEK och ett rörelseresultat om 0 MSEK. Inter-Teams verksamhet har lägre marginal än koncernen som helhet och vi förväntar oss viss utspädning av koncernens rörelsemarginal till följd av förvärvet.

Marknadsutveckling
Vi upplevde en minskad efterfrågan på verkstadstjänster i marknaden under juli och augusti. Sommarmånaderna är normalt sett svagare, men den extremt varma sommaren drog ner efterfrågan ytterligare. Vår bedömning är att stor del av efterfrågan som normalt uppstår under sommarmånaderna inte uppkommer som uppdämt behov under hösten. Behovet av verkstadstjänster som försköts framåt har snarare resulterat i längre väntetider hos verkstäderna under hösten än ökad försäljning.

Projekten med ny digital reservdelskatalog och gemensamt centrallager fortlöper enligt plan
Både arbetet med vår reservdelskatalog och arbetet med ett gemensamt centrallager i Strängnäs för MECA och Mekonomen fortgår enligt plan. Våra tester i centrallagret under sommaren med låga volymer i nya automationen gick bra och vi har nu under hösten påbörjat en gradvis upprampning där vi successivt lägger in fler artiklar i automationen.

Framtidsutsikter
Förvärvet av FTZ och Inter-Team har stärkt vår position i norra Europa. Mitt fokus framåt är att förbättra vår konkurrenskraft och vårt kunderbjudande ytterligare på alla våra marknader och ta till vara på de synergier vi kan uppnå genom att utbyta kunskaper inom bland annat kundrelationer, effektiv logistik och innovation. Även om FTZ och Inter-Team ska drivas som separata verksamheter är integrationen viktig och arbetet med att uppnå inköpssynergier om 100 MSEK med full effekt år 2021 är redan påbörjade.

Bristen på fordonstekniker och andra roller inom vår bransch är fortsatt stor och en av branschens största utmaningar. Enligt våra beräkningar är branschens totala behov 6 400 medarbetare under de kommande tre åren. Mekonomen Group arbetar aktivt med att attrahera och utbilda nya personer till att bli fordonstekniker. De höga antagningsbetygen för att komma in på våra yrkesinriktade gymnasieprogram ProMeister Fordon i Stockholm och Lund bekräftar ett stort intresse för modern utbildning till fordonstekniker. Vår vidareutbildning av befintliga tekniker inom till exempel el- och hybridbilar och ny teknik är centrala fundament för att vi i en snabb teknisk utveckling ska möta kundernas behov i framtiden. Jag är mycket positiv till att Mekonomen Group numer inkluderar även FTZ och Inter-Team och är övertygad om att vi har rätt förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft och lönsam tillväxt på alla våra huvudmarknader – Danmark, Norge, Polen och Sverige.

About Däckavisen 1160 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!