Mekonomen levererar bättre resultat än väntat

Delårsrapport januari – september 2019

1 juli – 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 879 (1 850) MSEK. Nettoomsättningen ökade med 56 procent, varav 2 procentenheter organisk tillväxt.
 • Justerad EBIT uppgick till 231 (148) MSEK och justerad EBIT-marginal uppgick till 8 (8) procent.
 • EBIT uppgick till 191 (118) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 7 (6) procent. EBIT har ej påverkats av jämförelsestörande poster i kvartalet (negativt 4 MSEK). EBIT och justerad EBIT har påverkats positivt av IFRS 16 med 5 MSEK.
 • Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till 1,95 (2,30) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 425 (44) MSEK, vilket har påverkats positivt med 126 MSEK till följd av IFRS 16. Periodens totala kassaflöde har inte påverkats av IFRS 16.
 • Nettoskulden uppgick till 3 814 (5 622) MSEK vid periodens utgång, jämfört med 4 098 MSEK den 31 december och 4 042 MSEK den 30 juni.
 • Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard IFRS 16, jämförelsetalen är inte omräknade. Se vidare sid 9 för ytterligare information.

1 januari – 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 888 (4 915) MSEK. Nettoomsättningen ökade med 81 procent, varav 2 procentenheter organisk tillväxt.
 • Justerad EBIT uppgick till 724 (464) MSEK och justerad EBIT-marginal uppgick till 8 (9) procent.
 • Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till 6,34 (6,99) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 940 (285) MSEK, vilket har påverkats positivt med 379 MSEK till följd av IFRS 16. Periodens totala kassaflöde har inte påverkats av IFRS 16.

VD och koncernchef Pehr Oscarson kommenterar:

Stark försäljningstillväxt – god utveckling med ökad lönsamhet

Nettoomsättningen i tredje kvartalet 2019 steg med 56 procent till 2 879 (1 850) MSEK jämfört med föregående år, positivt påverkad av förvärvet av FTZ och Inter-Team.

I linje med det första halvåret 2019 uppvisade vi en stabil utveckling i det tredje kvartalet och koncernen växte organiskt med 2 procent, främst drivet av fortsatt god försäljningstillväxt till anslutna verkstäder. Justerad EBIT ökade till 231 MSEK jämfört med 148 MSEK föregående år.

Inköpssynergier på rätt spår, men stark euro ökar inköpskostnaderna

Synergier från förvärvet av FTZ och Inter-Team bidrog med lägre inköpskostnader och gav positiv effekt på bruttomarginalen i kvartalet. Synergierna motverkades dock delvis av fortsatt ökade inköpskostnader med anledning av stark euro och ökad priskonkurrens på flera av våra huvudmarknader. Till följd av den starka euron kommer vi under det fjärde kvartalet 2019 att valutajustera våra priser i Norge, Polen och Sverige.

Affärsområdena FTZ och Inter-Team har, som tidigare kommunicerats, generellt en lägre bruttomarginal än övriga affärsområden, vilket har en negativ effekt på koncernens bruttomarginal. Sammantaget uppgick bruttomarginalen för koncernen i kvartalet till 45,3 procent (51,3).

Ökad lönsamhet

Den organiska tillväxten i MECA/Mekonomen uppgick till 3 procent i tredje kvartalet och EBIT steg till 128 (116) MSEK. En ökad bruttomarginalpress vägdes upp av högre försäljning och kostnadsbesparingar.

I det tredje kvartalet påverkades Sørensen og Balchen negativt av fortsatt svag konsumentförsäljning genom butik och den organiska tillväxten uppgick till -6 procent. En effektiv kostnadskontroll och positiv effekt från förvärv under början av året bidrog till att EBIT för kvartalet blev i nivå med föregående år om 30 (29) MSEK.

Inter-Team hade en god försäljningstillväxt i tredje kvartalet1), främst drivet av stark tillväxt på den polska marknaden och hög exportförsäljning. FTZ utvecklades i linje med föregående år1) trots en något svagare utveckling i marknaden, vilket var i linje med utvecklingen i stora delar av den europeiska marknaden.

Fokus framåt

Vi har fortsatt fokus på att generera lönsam tillväxt i alla våra verksamheter och leverera kommunicerade strategiska projekt
och initiativ.

Det pågående kostnadsbesparingsprogrammet som annonserades i februari 2019 löper på enligt plan och hade positiv effekt på resultatet i tredje kvartalet. Full effekt om 65 MSEK på årsbasis beräknas från fjärde kvartalet 2019.

Sammanslagningen av MECAs och Mekonomens centrallager i Sverige fortgår planenligt. Under kvartalet har vi framgångsrikt genomfört pilotleveranser från centrallagret till MECA och vi kommer skala upp i försiktig takt, för att säkerställa fortsatt hög servicegrad till MECAs kunder. I Polen ökar vi tillgängligheten och konkurrenskraften i de södra delarna av landet genom öppnadet av ett nytt regionlager i Krakow-området. Sammanslagningen av centrallagret i Strängnäs samt öppnandet av regionlagret i Polen resulterar i tillfällig lageruppbyggnad kommande kvartal, parallellt fokuserar vi i alla delar av koncernen på att hålla rörelsekapitalet på en stabil nivå.

B2B försäljningen står för cirka 90 procent av total försäljning. Digitaliseringen i koncernen är hög och huvudparten av B2B-försäljningen av reservdelar och tillbehör till verkstäder och andra företagskunder sker via digitala e-handelsflöden. När det gäller B2C så har försäljning via e-handel i koncernen ökat kraftigt de senaste åren.

Jag är övertygad om att vi har stor potential att ta marknadsandelar och förbättra bilägarnas kundresa ytterligare genom att vässa våra digitala försäljningsflöden. Vår direkta digitala B2C-försäljning sker genom e-handel i affärsområdena MECA/Mekonomen och Sørensen og Balchen. Därtill är det viktigt för att fortsätta digitalisera bokningsflödet för verkstadstjänster inom alla våra affärsområden. Vi ser en stor efterfrågan från bilägare att boka verkstadstjänster digitalt där antalet digitala bokningar ökar rejält från kvartal till kvartal.

Jag vill slutligen nämna att jag är mycket stolt att varumärket Mekonomen för femte gången de senaste sex åren har utsetts till det starkaste svenska varumärket i branschen “Bildelar och verkstad”2). Även om vi huvudsakligen är ett distributionsföretag som verkar mot verkstäder och andra företagskunder är det viktigt att vi utvecklar vår affär med hög konsumentinsikt, där bilägarna känner till och har positiva associationer till våra varumärken och upplever en hög grad av kundservice genom hela kundresan.

1) FTZ och Inter-Team förvärvades 3 september 2018 och inga exakta jämförelsesiffror finns uträknade för hela tredje
kvartalet 2018 med anledning av att bolagen före förvärvet har haft annat räkenskapsår än Mekonomen Group.
2) Enligt en årligt återkommande konsumentundersökning genomförd av bolaget Evimetrix kring varumärkeskännedom och
kundnöjdhet.

About Däckavisen 772 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen