Enviro och Michelin förlänger avsiktsförklaring

Enviro och Michelin har förlängt den avsiktsförklaring avseende ett strategiskt partnerskap som kommunicerades i april 2020. Initialt bedömde parterna att ett slutgiltigt avtal skulle vara klart till halvårsskiftet men förhandlingarna har försenats något bland annat beroende på den pågående pandemin. Enviro och Michelin förlänger därför nu avsiktsförklaringen till slutet av oktober i år då de båda bolagen bedömer att de senast skall kunna återkomma med mer detaljer. Samtidigt förlängs även den avtalsexklusivitet som finns mellan parterna fram till den 31 oktober 2020.

Den 15 april meddelade Enviro och Michelin att de undertecknat en avsiktsförklaring avseende ett strategiskt partnerskap. I anslutning till detta genomförde och avslutade Enviro en riktad nyemission om ca 32,5 MSEK till Michelin, motsvarande ett ägande om 20 procent efter genomförd emission, som Michelin tecknade genom sitt helägda dotterbolag Michelin Ventures SAS. Michelin är sedan emissionen slutfördes i slutet av april största ägare i Enviro.

Parterna har kommit överens om att partnerskapet, utöver den riktade nyemissionen, skall omfatta följande tre och tidigare kommunicerade huvudområden:

  • Ett utvecklingsavtal för att bredda användningsområdet för Enviros pyrolysteknologi
  • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning för att industrialisera teknologin. Lokaliseringen av anläggningen kommer att beslutas vid ett senare datum.
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

Efter att avsiktsförklaringen undertecknades har bolagen inlett mer detaljerade förhandlingar inom respektive huvudområden och även om förhandlingarna utvecklats väl har parterna inte lyckats hålla den tidigare kommunicerade tidsplanen om att ha ett slutgiltigt avtal klart runt halvårsskiftet 2020. Den i april kommunicerade avsiktsförklaringen innehöll även en exklusivitet som löpte fram till den 31 juli och som innebar att Enviro kunde samarbeta med andra däcktillverkare eller däckleverantörer först efter detta datum. I och med förlängningen av avsiktsförklaringen förlängs nu även avtalsexklusiviteten fram till slutet av oktober 2020.

– Våra förhandlingar fortsätter med oförminskad styrka men bland annat på grund av den pågående pandemin med tillhörande reserestriktioner har vi inte kunnat gå fram lika fort som vi hoppats. Vi har därför nu gemensamt beslutat att förlänga vår avsiktsförklaring till slutet av oktober i år och vår gemensamma bedömning är nu att vi skall kunna komma med ny information om vårt strategiska partnerskap senast under slutet av oktober i år, säger Thomas Sörensson, vd på Enviro.

Profilbild
About Joakim Held 499 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen