Bra försäljning för Trelleborg men däcken drabbade

Foto: Trelleborg

Trelleborg rapporterar ett tillfredsställande resultat för andra kvartalet 2020 under omständigheterna, enligt företagets kvartalsrapport.

Det andra kvartalet kännetecknades av ett intensivt arbete för att bemöta alla direkta och indirekta effekter sprungna ur Covid-19. Samtliga enheter inom koncernen genomförde lokala åtgärdsprogram som adresserar deras unika situation. Mot bakgrund av de speciella marknadsförutsättningarna var utvecklingen under kvartalet tillfredsställande, trots betydande tapp i organisk försäljning och resultatgenerering.

Den organiska försäljningen för koncernen minskade med 19 procent, med en förbättring under den senare delen av kvartalet. EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, minskade med 29 procent, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 12,3 procent (14,1). Det operativa kassaflödet stärktes betydligt.

Marknadssituationen för affärsområdena Trelleborg Industrial Solutions och Trelleborg Sealing Solutions var likartad, där organisk försäljning och resultat påverkades negativt i flertalet regioner av Covid-19. Flertalet marknadssegment upplevde en kraftig nedgång i aktivitet, där det var särskilt besvärligt inom flyg- och fordonsindustrierna. Försäljningen var vikande i flertalet regioner, med en mer begränsad försäljningsnedgång i Asien. God kostnadskontroll, flexibel struktur och riktade åtgärder begränsade volymbortfallets påverkan på resultatutvecklingen för båda affärsområdena.

Trelleborg Wheel Systems försäljning av däck till OE-tillverkare av lantbruksmaskiner påverkades negativt av att flera kunder stängde sina produktionsanläggningar under ett antal veckor. Leveranser av lantbruksdäck till eftermarknaden utvecklades däremot svagt positivt. Försäljningen av däck till materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner påverkades i än högre grad av Covid-19, då leveranser till såväl OE-tillverkare som eftermarknadskunder vek betydligt. Samtidigt kompenserades volymbortfallet delvis av en positiv försäljningsmix, strikt kostnadskontroll samt fördelar av tidigare genomförda strukturåtgärder.

Den organiska försäljningen inom Verksamheter under utveckling minskade trots att offshore olja & gas fortsatte att utvecklas starkt, även om tillväxttakten för detta segment var lägre än under årets första kvartal. Övriga verksamheter påverkades av temporära fabriksstängningar orsakade av kunders produktionsstopp samt myndighetsbeslut.

Med anledning av förväntade och långvariga effekter av Covid-19 på efterfrågan, kommer Trelleborg att genomföra ytterligare åtgärder för att hantera dessa negativa effekter. Dessa initiativ adresserar produktions- och säljstrukturer inom samtliga affärsområden, och syftar till att effektivisera organisationen för att möta en ny marknadssituation efter Covid-19.

– Koncernen har visat på sin förmåga att väl navigera genom de utmanande marknadsförhållanden den pågående Covid-19-pandemin gett upphov till. Vår starka kassaflödesgenerering och bärkraftiga marginaler ger oss också stora möjligheter att fortsätta bygga ett än starkare Trelleborg inför framtiden, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Andra kvartalet 2020

  • Den organiska försäljningen under det andra kvartalet 2020 påverkades av den negativa marknadsutvecklingen, som en följd av Covid-19. Osäkerheten kring efterfrågan under nästkommande kvartal är fortsatt betydande. Se vidare sidan 6.
  • Nettoomsättningen under kvartalet minskade med 18 procent och uppgick till 7 689 MSEK (9 361).
  • Den organiska försäljningen minskade med 19 procent.
  • EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 942 MSEK (1 321), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 12,3 procent (14,1).
  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -105 MSEK (-118) och avser i sin helhet omstruktureringskostnader.
  • Omstruktureringsåtgärder för att adressera påverkan från Covid-19 initierades under kvartalet. Omstruktureringskostnader för 2020 kommer att uppgå till 700 MSEK, jämfört med tidigare kommunicerade 300 MSEK. Se vidare sidan 6.
  • Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 2,47 SEK (3,36). För koncernen uppgick resultat per aktie till 2,11 SEK (2,98).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 440 MSEK (1 051). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 120 procent (69).

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2020

Efterfrågan bedöms vara något bättre än det andra kvartalet 2020, justerat för säsongsmässiga variationer. Osäkerheten kring efterfrågan under nästkommande kvartal är fortsatt betydande.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 23 april för andra kvartalet 2020

Efterfrågan bedöms vara betydligt lägre än det första kvartalet 2020 justerat för säsongsmässiga variationer.

Profilbild
About Joakim Held 723 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!