Riksdagen har idag beslutat om personalliggare

Personalliggare däckbranschen

Idag har vi en glad nyhet, riksdagen antog idag regeringens proposition om att bland annat utvidga systemet med personalliggare att även gälla t.ex. bil- och däckverkstäder.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Finansminister Magdalena Anderssons och regeringens nya drag mot svartarbete innebär krav på personalliggare i fler branscher, bland annat verkstäder. Detta beräknas ge staten ökade intäkter om 125 miljoner kronor per år.

En personalliggare är en förteckning över vilka som arbetar på verkstaden och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Oftast är liggaren i elektronisk form och ska alltid vara ifylld. När Skatteverket gör kontroller jämförs namnen i liggaren mot de som faktiskt finns på arbetsplatsen.Vid en kontroll av Skatteverket kan påföljden bli 12 500 kronor plus 2 500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen.

Beslutet:
1. Personalliggare i fler verksamheter

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
2. lag om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarande-lagen (2011:1244)
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:82 punkterna 1 och 2.

Nedan en sammanfattning av det huvudsakliga delarna i propositionen

Personalliggare i fler verksamheter Prop. 2017/18:82

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att systemet med personalliggare utvidgas till att även avse fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt annan kropps- och skönhetsvårdsverksamhet än sådan frisörverksamhet som redan i dag omfattas av systemet. Dessutom föreslås en utvidgning av vad som ska omfattas av skyldigheten att föra personalliggare vid s.k. blandad verksamhet. Om en näringsidkare bedriver både verksamhet som omfattas av skyldighet att föra personalliggare och annan verksamhet i samma verksamhetslokal, ska nödvändiga identifikationsuppgifter löpande dokumenteras i personalliggaren för de personer som är verksamma i den andra verksamheten. Det föreslås också att nödvändiga identifikationsuppgifter löpande ska dokumenteras i personalliggaren när arbete utförs av enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag och dessa personers familjemedlemmar i de fall det finns en skyldighet att föra en personalliggare. Syftet med förslaget är bl.a. att minska skattefusk och skatteundandragande.

About Däckavisen 1159 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!