Fullt hus hos NEVS när SFVF bjöd in till samtal

Sveriges Fordonsverkstäders Förening bjöd in fordonsbranschen till samtal, för att utarbeta en branschstandard vad gäller lägsta krav på kompetens vid hantering av elfordon. En av anledningarna till mötet är att branschen får väldigt många frågor som rör e-fordon. Både serviceverkstäder och skadeverkstäder är i behov av riktlinjer om hur e-fordon ska hanteras. Att diskutera behörighetskrav för att kunna utföra ett fackmässigt arbete (enligt Konsumenttjänstlagen 4§) med elfordon är nödvändigt, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

Branschsamtalen som hölls hos NEVS i Trollhättan besöktes av en samlad bransch. Utöver Lars Hoffman från NEVS och Bo Ericsson från SFVF var Max Rosengren och Ola Willstrand från RISE föreläsare under dagens viktiga möte. SFVF har ingått i ett projekt som RISE drivit under 1,5 år vilket har resulterat i en rapport som presenterades och diskuterades på mötet.

Läs rapporten: http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1317419/FULLTEXT02.pdf

Ingen ska riskera att skadas allvarligt eller omkomma när elfordon repareras, på grund av okunskap. Ett av resultaten av RISE projektet är också de riktlinjer och rekommendationer man tagit fram, som rör allt från laddning till hantering av krockade elfordon. Nu gäller det att sprida kunskapen vad gäller korrekt handhavande, så därför är det viktigt att dessa rekommendationer når ut till alla som kan komma i beröring med elfordon (inklusive fordonsägare).

Läs rekommendationerna: https://www.fordonsverkstader.se/wp-content/uploads/2019/10/Information-och-rekommendationer-2019-10-22.pdf

När vi väl har en branschstandard på plats vad gäller lägsta kompetens för att få arbeta med elfordon, kan den även användas av andra som kommer i beröring med elfordon, säger Bo Ericsson vd på SFVF.

På dagens möte presenterade Lars Hoffmann företaget NEVS och dess historia, som även handlar om elsäkerhet. I alla laboratorier hos NEVS pågår forskning, därför är det fotoförbud i dessa, berättar Bo Ericsson.

Flera tillverkare har, liksom Mercedes och Volvo Group, en global el-standard gällande kompetens, roller och instruktioner samt typ av arbete. De har även tydliga riktlinjer när det gäller vem som får göra vad. Däremot kan det vara ett bekymmer att det finns brister när det gäller reparationsanvisningar. Några nämner också att det finns brister vad gäller kompetensen hos de som jobbar med fordonen, trots att det finns reparationsanvisningar.

Efter en genomgång av Lars Hoffman från NEVS av vad som är ett farligt elsystem och när batterier och komponenter genererar högspänning, diskuterades grundläggande faror såsom EMC – Elektromagnetisk kompabilitet. Man diskuterade även skillnaden mellan växelström och likström. Vidare talade man om kroppens inbyggda försvar och hur elchockeffekter uppstår och påverkar kroppen.

Under mötet talade man även om Arbetsmiljölagen (AML) 3§ som säger följande: Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Avslutningsvis diskuterades utbildningsnivåer.

Varje person har en av följande nivåer:

Nivå 0 = informativ del. Miniminivå för de som arbetar/vistas på en verkstad.

Nivå Grön = Vad är konsekvenserna med ett starkströmssystem.

Nivå 2 Gul = Kunskap att kunna avgöra ett batteris tillstånd. Riskanalyser. Innehåller ett kunskapsprov.

Nivå 3 Röd = (ett fåtal personer). Då får man jobba med spänning. Riskanalyser.

Nivå ”4” Produktspecifik utbildning = De som utvecklar produkter (programmerare). Riskanalys måste göras innan batterier monteras i bilen.

Vi som deltog i mötet kommer att fortsätta vårt arbete, för att kunna ta fram ett förslag vad gäller lägsta nivå för olika personer som berörs, från APL elever till tekniker på exempelvis en verkstad, avslutar en nöjd Bo Ericsson vd på SFVF.

About Däckavisen 1170 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!