Det här gäller när personalliggare införs 1 juli

Däckbranschen

Personalliggare börjar att gälla den 1 juli för alla företag som bedriver fordonsserviceverksamhet. Enligt Skatteverket avser fordonsserviceverksamhet all näringsverksamhet som bedriver underhåll och reparation av sådana motordrivna fordon som avses i lagen om vägtrafikdefinitioner.

1) Vad måste personalliggaren innehålla?

  • Företagets information (org.nr. /personnummer)
  • Uppgifter om samtliga verksamma inom rörelsen med namn, personnr./samord.nr.
  • Tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas

2) Vilka berörs inom företaget vid blandad verksamhet?

  • Samtliga anställda på företaget som dagligen rör sig inom den avskiljande verkstadsdelen (verksamhetslokalen) och som kan uppfattas vara verksamma inom rörelsen som exempelvis verkstadschef, kundmottagare och reservdelspersonal
  • All arbetspraktik, APL, gymnasiepraktik och extern inhyrd personal från exempelvis bemanningsföretag
  • Ägare och familj som befinner sig inom verkstadsdelen och är verksamma inom rörelsen

3) Hur definieras en verksamhetslokal?

  • Detta har varit något oklart men Skatteverket har nu lämnat förhandsbesked i frågan. Det är endast den avskiljande verkstadsdelen som omfattas av kravet på personalliggare. Om företaget har fler verksamheter i en och samma byggnad omfattas de alltså inte. SFVF:s rekommendation är all verkstadspersonal som dagligen rör sig inom verkstadsdelen för personalliggare som exempelvis en kundmottagare. Det står dock företaget fritt att föra personalliggare på samtlig personal som befinner sig inom samma byggnad där verkstadsdelen finns lokaliserad.

4) Vad ska personalliggaren finnas och vilka systemkrav ställs?

  • Personalliggare ska finnas tillgänglig i eller i anslutning till verksamhetslokalen, i digital form och/eller SKV-pappersbok. Det går alltså bra att använda sig av både ett digitalt system och Skatteverkets pappersbok (Personalliggare SKV 605 finns att beställa gratis på skatteverket.se där exempelvis all fast personal registreras i det digitala systemet och externa personer i pappersboken. Det finns inga systemkrav utan uppgifterna i punkt 1 ovan ska uppfyllas samt att uppgifterna ska kunna loggas och sparas i 2 år. Bedriver företaget verksamhet som definieras som fordonsserviceverksamhet i flera olika lokaler ska en personalliggare finnas i varje lokal.

5) Hur ska registreringen ske i personalliggaren?

  • Registreringen påbörjas när en person påbörjar sitt arbetspass och där denne person avslutar sitt arbetspass. Det finns inget krav att det är personen själv som registrerar sig in eller ut i systemet. Det är även ok att efterregistrera personer samt att i efterhand stryka felaktigheter och registrera ändringen. När personen som arbetar med fordonsserviceverksamhet befinner sig utanför verksamhetslokalen och exempelvis är på lunch eller är ute och testar ett fordon ska denne vara inregistrerad i systemet.

6) Vilka är undantagen från att föra personalliggare?

  • Praoelever från grundskolan omfattas inte
  • Externa företag som befinner sig inom verksamhetslokalen omfattas inte. Bedriver det externa företaget fordonsserviceverksamhet inom verksamhetslokalen, exempelvis monterar solfilm på ett fordon så är de skyldiga att själva föra egen personalliggare. Städfirmor etc. ska heller inte skrivas in verkstadens personalliggare
  • All verksamhet som sker inom verksamhetslokalen utanför verkstadens öppettider omfattas inte av kraven att föra personalliggare. Om arbete sker på egna fordon av ägare eller anställda utanför verkstadens öppettider eller om en utbildning hålls i verksamhetslokalen kvällstid ska personerna alltså inte skrivas in i personalliggaren. Om det inte försvårar för Skatteverkets kontroll kan dock uppgifter få finnas om övriga aktiviteter i personalliggaren för att kunna särskilja de här från övrig verksamhet
  • Om en del av verksamheten definieras som fordonsserviceverksamhet men som utgör mindre än 25 procent av företagets totala omsättning omfattas företaget inte av lagen

7) Vilka sanktioner kan en verkstad drabbas av?

  • 12 500 kronor vid nedslag i personalliggaren
  • 2 500 kronor för varje person som ej är registrerad
  • Återbesök inom ett år och nytt nedslag innebär ny dubbel avgift på 25 000 kronor
  • Vite ges i vissa fall vid missbruk av personalliggare men dock inte ihop med kontrollavgift
  • Begränsad revision kring får utföras av Skatteverket direkt på plats där en kontroll kan ske tex. av anställningsavtal, lönespecifikationer, kontrolluppger och arbetsgivardeklarationer
About Däckavisen 1160 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!